Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА БАЗАРНО УЧАСТИЕ В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛ „СОФИЯ ДИША” 2017 г.

Настоящите Общи условия (ОУ) регулират взаимоотношенията между фондация „София Диша” от една страна и участниците от друга във връзка с и по време на провеждания през 2017 г. фестивал „София Диша. Тези ОУ са неразделна част от договорите, сключвани между Организатора и тези участници.

Всички дейности на територията на град София и в периода на провеждане на Фестивала „София Диша”, се организират под егидата на Столична община от Фондация „София Диша”, юридическо лице регистрирано по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с БУЛСТАТ 176472079, регистрирано по фирмено дело № 99/2013 на Софийски градски съд партиден № 19982, рег.5, том 412, стр.5, с адрес за кореспонденция: град София, район “Триадица”, ул. “Алабин” № 2, вх. А, ап.1, с е-mail: info@sofiadisha.com

1. ДЕФИНИЦИИ.

За целите и по смисъла на настоящите ОУ дефинираните по-долу думи и/или изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекста не предполага различно значение:

Общи условия или ОУ – ще означават настоящите Общи условия, в тяхната актуална версия към всеки съответен момент;
Организатор – ще означава Фондация „София Диша”, юридическо лице регистрирано по реда на Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с БУЛСТАТ 176472079, регистрирано по фирмено дело № 99/2013 на Софийски градски съд партиден № 19982, рег.5, том 412, стр.5, с адрес за кореспонденция: град София, район Триадица, ул. Алабин № 2, вх. А, ап.1.
Фестивал – ще означава мултижанровият градски фестивал „София Диша 2017”, който се подготвя и администрира от Организатора и ще се проведе през 2017 г. на територията на град София, България в определените от Организатора Период на провеждане и на определената за това Карта на Фестивала.
Сайт – ще означава официалният уеб сайт на Организатора – www.sofiadisha.com
Период на провеждане – ще означава обявеният от Организатора на Сайта времеви период на провеждане на Фестивала, започващ от датата на Откриване на Фестивала и приключващ на датата на Закриване на Фестивала.
Дата на Откриване – ще означава обявената от Организатора на Сайта дата на официално откриване на Фестивала, от която започва да тече Периодът на провеждане;
Дата на Закриване – ще означава обявената от Организатора на Сайта официална дата на приключване на Фестивала.
Програма на Фестивала – ще означава обявеният от Организатора на Сайта график на всяко от провежданите в рамките на Фестивала събития, включващ и Локацията на всяко събитие.
Карта на Фестивала – ще означава определените от Организатора локации, в които ще се провежда Фестивала в рамките на Периода на провеждане.
Зона – ще означава обособено място, което е част от Картата на Фестивала, което Организаторът ще наименува и брандира с уникално име за целите на провеждане и организация на Фестивала.
Кандидат-участник – ще означава всяко българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, осъществяващо търговска или друга дейност незабранена от законодателството на Република България, и кандидатстващо за участие във Фестивала.
Участник – ще означава всяко българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, осъществяващо търговска или друга дейност, незабранена от законодателството на Република България, получило одобрение от Организатора и сключило договор с Организатора за получаване на права за разпространение или търговско представяне на авторски и иновативни Продукти с комерсиална или некомерсиална цел, свързани тематично с културно-творческата индустрия (изобразително изкуство, дизайн, декорация, издателска дейност), по време и на територията на провеждане на Фестивала.
Тематичен спонсор – ще означава българско или чуждестранно, физическо или юридическо лице, осъществяващо търговска или друга дейност, незабранена от законодателството на Република България, и което е сключило договор за спонсорство с Организатора.
Продукт – ще означава предлаганата от Участника стока и/или услуга.
Посетител – ще означава всяко лице, което търси и получава от Участник информация за Продуктите или закупува Продукти.
Презентационно пространство – ще означава предоставеното от Организатора на Участникa пространство в рамките на Картата на Фестивала за целите на разпространяване от Участника на неговите Продукти сред. Презентационното пространство, предоставено от Организатора, ще включва Посетители предоставяне от Организатора на тента (с размери 3х3 метра), маса, стол, достъп до електричество и осветление.
Договор – ще означава индивидуалният писмен договор между Организатора и Участника, уреждащ специфичните отношения между Страните във връзка с предмета на тези Общи условия.
Период на участие – ще означава договореният между Организатора и Участника период, за който на Участника ще бъде предоставено правото да разпространява своите продукти на Фестивала.
Фестивален уикенд – ще означава два последователни почивни дни в съботен и неделен ден, в които са планирани събития в рамките на Програмата на Фестивала.
Такса – ще означава уговорената между Участника и Организатора парична сума, равняваща се на 500 (петстотин) лева за един Фестивален уикенд, срещу заплащането на която Участникът ще получи право на Презентационно пространство и право да разпространява Продукти в рамките на Фестивала. Събираната такса съгласно Договора, както и всякакви други такси и приходи във връзка с провеждането на Фестивала, имат непазарен характер, като се набират и използват единствено и само във връзка с целите и дейността на Организатора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Тези ОУ уреждат реда и условията, при които Организаторът ще предоставя на Участника право да разпространява своите Продукти в рамките на Фестивала.
2.2. В случай, че Участник оперира с договори при общи условия, уреждащи отношенията, предмет на настоящите ОУ, изрично се уговаря, че сила между страните ще имат само тези ОУ и договора към тях, освен доколкото друго не е изрично писмено уговорено между Страните.

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА.

3.2. Организаторът запазва правото си да променя дните и мястото на провеждане на Фестивала в рамките на територията на град София при поява на Форсмажорно обстоятелство съгласно чл.11.2 от настоящите ОУ, като в тези случаи Участникът няма право на обезщетение или какъвто и да е вид други претенции спрямо Организатора.
3.2. Ако Организаторът, поради причини, независещи от него или Форсмажорни обстоятелства съгласно чл.11.2 от настоящите ОУ , е принуден да ограничи или премахне част от площ временно или за по-дълъг период, Участникът няма право на обезщетение или какъвто и да е вид други претенции спрямо Организатора.

4. КАНДИДАТУРА. ПОДБОР НА КАНДИДАТИ. КРИТЕРИИ.

4.1. Кандидат-участник, който желае да получи право да разпространява своите Продукти в рамките на Фестивала, може да кандидатства за участие във Фестивала, след като се свърже с Организатора, чрез предвидената форма за контакт, но не по-късно от 31.05.2017 г.
4.2. Организаторът, чрез нарочно определена и независима от Организатора комисия, в състав от 3 (трима) души, експерти в областта на маркетинга, творческата индустрия и културата, извършва подбор на получените кандидатури и обективно преценява на база определените в настоящите ОУ критерии дали съответният кандидат покрива поне 4 (четири) от тях и дали да предложи сключване на Договор за участие във Фестивала на Кандидат-участника.
4.3. Комисията извършва преценка по т.4.2. съобразно следните критерии:
4.3.1. Кандидат-участникът произвежда и предлага уникални и авторски продукти;
4.3.2. Кандидат-участникът не е презентирал Продуктите си в предходни издания на Фестивала;
4.3.3. Кандидат-участникът е мотивирал кандидатурата си чрез качествено представяне на Продуктите си;
4.3.4. Кандидат-участникът представи визия за декориране на Презентационното пространство в Периода на провеждане на Фествиала;
4.3.5. Кандидат-участникът е въвел и презентирал иновативен модел в своята дейност.
4.4. След преглед на кандидатурата и извършване на подбор от Комисията, Организаторът:
4.4.1. Потвърждава кандидатурата на Кандидат-участника и изпраща на одобрения Кандидат писмен Договор за подпис;
или
4.4.2. Изпраща писмен отговор до Кандидат-участника, с който отказва кандидатурата.
4.5. За избягване на всякакво съмнение, Организаторът има право да откаже без каквото и да е аргументиране или мотивиране всяка кандидатура, но в това число когато:
4.5.1. продуктовата гама на Кандидат-участника не съответства на концепцията и целите на Фестивала, и/или
4.5.2. възникнат обосновани съмнения в идентичността или репутацията на Кандидат-участника и/или в истинността на Кандидатурата, и/или
4.5.3. Кандидат-участникът е изявил желание да предлага Продукти, забранени от законодателството, или неотговарящи на разпоредбите на законодателството, и/или
4.5.4. Кандидат-участника има неизплатени финансови задължения спрямо Организатора.
4.6. Организаторът няма задължение да уведомява изрично Кандидат-участниците относно резултатите от проведения съгласно т.4 подбор на кандидатурите.

5. ДОГОВОР.

5.1. На основание сключения Договор и тези ОУ и след заплащане на уговорената Такса от Участника, в размер определен в Договора, Организаторът поема задължението да предостави на Участника. Презентационно пространство в съответните локации на Картата на Фестивала.
5.2. Заплащането на Таксата в пълен размер, от Участника на Организатора, е императивно условие за влизане в сила на Договора. В случай, че Участникът не заплати Таксата в сроковете по тези ОУ, Договорът ще се счита автоматично развален.
5.3. След сключването на Договор с Организатора и заплащането на Такса, Участникът има право:
5.3.1 да му бъде предоставено за ползване Презентационно пространство за целите на разпространение на Продуктите му в рамките на Фестивала;
5.3.2. да му бъде предоставено правото да излага, оферира и продава и/или рекламира Продукти в рамките на предоставеното му Презентационно пространство;
5.4. Участникът не може в никакъв случай и по никакъв начин да преотстъпва или прехвърля на трети лица права предоставени му по договора или настоящите ОУ.

6. ПРЕЗЕНТАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО.

6.1. Организаторът едностранно определя площта и разположението на Презентационното пространство в рамките на всяка от локациите на Картата на Фестивала.
6.2. Организаторът уведомява Участника за определеното за Участника Презентационно пространство в рамките на всяка от локациите на Картата на Фестивала, в срок не по – късно от 30 дни преди Датата на Откриване на Фестивала.
6.3. В отделни случаи в интерес на Фестивала, Организаторът може да променя местоположението, типа, размерите и квадратурата на предоставеното на Участника Презентационно пространство, за което Организаторът уведомява Участника в разумен срок преди промяната. С цел избягване на всякакво съмнение Участникът няма право да откаже да изпълни Договора или да търси обезщетение във връзка с такава промяна.
6.4. Участникът се задължава да заеме предоставеното му Презентационно пространство за целия Период на участие. В случай, че Участникът не упражни това си право, Организаторът ще има възможността да предостави ползването на посоченото Презентационно пространство на друг Участник.
6.5. Организаторът не отговаря за предоставянето и осигуряването на павилиони, подвижни конструкции, щандове и всякакви модули за изграждането и подсигуряването на съответно място за извършване на дейността от страна на Участника.
6.6. Организаторът не носи отговорност за всякакви вреди причинени от неправилното, неустойчиво и/или незаконосъобразно изграждане и/или експлоатиране на щандове и павилиони от страна на Участник.
6.7. Участникът е длъжен да присъства на Фестивала във Фестивалните дни от Периода на участие дни и в съответните локации, на предоставеното от Организатора Презентационно пространство, и да бъде на разположение на Посетителите на Фестивала от 16:00 до 22:00 часа, във всеки Фестивален ден от Периода на участие.
6.8. Участникът е длъжен да бъде на мястото на Фестивала в съответните локации и Фестивални дни от Програмата на Фестивала и на предоставеното от Организатора Презентационно пространство, не по – късно от 14.00 часа в съответния Фестивален ден, за да организира подготовката на предоставеното му Презентационно пространство във вид, подходящ за обслужване на Посетителите на Фестивала и без да им създава затруднения.
6.9. В случай че предоставеното от Организатора оборудване към Презентационното пространство има недостатъци, Участникът следва да уведоми за това Организатора не по – късно от 15:30 часа на съответния Фестивален ден на приемане на оборудването. В противен случай се счита, че предоставеното оборудване е било в годно за изпълнение на целите на тези ОУ състояние.
6.10. Участникът е длъжен да върне всички предоставени му от Организатора материали, включващи се в Презентационното пространство, в състоянието, в което са му предоставени.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

7.1. Участникът няма право да използва по никакъв начин каквито и да е търговски марки, лога, брандове, софтуер или каквито и да е други обекти на интелектуалната собственост, принадлежащи или предоставени за ползване на Организатора, освен доколкото е изрично и писмено овластен от Организатора за такова използване.
7.2. Овластяването от Организатора по т.7.1. се извършва чрез подписване на допълнително споразумение между Организатора и Участника и след заплащане на съответната такса за целта.
7.3. С подписване на тези ОУ, Участникът декларира и гарантира, че притежава всички необходими права, необходими за разпространение и популяризиране на Продуктите, в това число всички права на интелектуалната собственост върху използваните по време на Фестивала рекламни лога и брандове, търговски марки и други защитени обекти на интелектуалната собственост. Участникът няма право да брандира и постави върху предоставената му по време на Фестивала тента, част от Презентационното пространство, запазен знак/ци и/или шрифт, индивидуализиращи Участника.
7.4. С подписване на тези ОУ, Участникът декларира, че е съгласен върху предоставената му по време на Фестивала тента, част от Презентационното пространство, да бъдат поставени следните лога, но неизчерпателно: i) лого на Фестивала; ii) лого на Организатора; iii) лого на Столична Община; iv) спонсорски лога; v) лого на тематичен спонсор; vi) наименованието на тематичната зона, както и герба на град София и Европейския съюз.
7.5. С подписване на тези ОУ, Участникът декларира, че е съгласен Зоната, в която Участникът присъства да бъде озаглавена съобразно наименованието на Тематичния спонсор към съответната Зона и да бъде използвано името на съответния Участник в информационните материали свързани с провеждането и промотирането на Фестивала.
7.6. С подписване на тези ОУ, Участникът изрично дава своето съгласие Организаторът да използва предоставените му лога, брандове и търговски марки, за целите на публикуването им на Сайта и Facebook страницата, Twitter профила на Организатора за Периода на провеждане. Участникът декларира и гарантира, че всички дадени в т. 7.3., т.7.4 и т.7.6. декларации и гаранции са в пълна сила относими по отношение на така предоставените лога, брандове и търговски марки.
7.7. С подписване на тези ОУ, Участникът изрично дава своето неотменимо съгласие Организаторът свободно да заснема изпълнението/ята и/или произведението/ята на Участника, като всички авторски и сродни права върху създадените при такова заснемане снимки и/или видео материали възникват изцяло за Организатора. Участникът няма и не може да има никакви претенции във връзка с всякакво използване на създадените снимки и/или видео материали от страна на Организатора.

8. ЛИЧНИ ДАННИ.

8.1. Всички лични данни, получени от Организатора във връзка с дейността на Участник, ще бъдат обработвани в съответствие с действащото законодателство и няма да бъдат предоставени на трети лица, без изричното съгласие на оправомощеното за това лице.
8.2. Организаторът си запазва правото, да използва предоставените му данни във Фестивала като част от статистическата информация, която обявява за Фестивала, както и за своите маркетингови цели.
8.3. Организаторът си запазва правото да фотографира и заснема провеждането на Фестивала, както и всички посетители по време на Фестивала и да използват заснетите материали за маркетингови и други цели на Организатора.
8.4. Участникът се задължава да осигури в полза на Организатора всички необходими съгласия за използване и администриране на лични данни.

9. ОТГОВОРНОСТ.

9.1. Участникът носи пълна отговорност за законосъобразното осъществяване на дейността си в рамките на Фестивала, в това число за получаването на свое име на всякакви допълнителни разрешителни, регистрации, лицензии или спазването на други законови и административни режими за осъществяване на дейността по разпространение на Продуктите в рамките на Фестивала. В допълнение към посоченото, Участникът гарантира, че през цялото време на провеждане на Фестивала, дейността му ще бъде в съгласие с всички законови и подзаконови нормативни актове, издадени от националните и местни власти.
9.2. Участникът осъществява своята дейност при пълното спазване на Правилата за участие във Фестивала, утвърдени от Организатора.
9.3. Организаторът не е страна в търговските отношения между Участника и който и да е от Посетителите. Всякакви жалби или сигнали, отправени до Организатора от Посетители или трети лица във връзка с дейността на Участника по време на Фестивала, ще бъдат адресирани до Участника, а при необходимост – до компетентните власти, в това число и до Комисия за защита на потребителите с адрес: гр. София, пк. 1000, пл. Славейков №4А, ет.3 и 4.
9.4. Участникът носи отговорност за спазване правилата за безопасност на охрана на труда и безопасните условия на труд от страна на негови работници и служители. Всички неблагоприятни последици от неспазването на правилата са за сметка на Участника, включително заплащания на обезщетения за вреди и пропуснати ползи.
9.5. Организаторът не носи отговорност за нанесени от Участника и/или негови работници, служители или представители вреди върху лица или имущество по време и по повод провеждането на Фестивала.
9.6. Организаторът не носи отговорност за индиректни или последващи загуби, вреди или пропуснати ползи, понесени от Участника при или по повод провеждане на Фестивала.
9.7. Изрично се уговаря, че Участникът носи пълната отговорност и грижа за стопанисване на своето имущество и на временно предоставеното му от Организатора имущество. Организаторът не носи отговорност при загуба, кражба и/или нанесени вреди върху имущество на Участника.
9.8. Участникът ще отговаря за действия и бездействия на свои работници, служители и представители, като за свои действия.
9.9. Участникът се задължава да обезщети изцяло Организатора за всякакви вреди, причинени на Организатора в следствие на действия или бездействия на Участника, негови работници, служители или представители, или в следствие на неизпълнение на задълженията на Участника по Договора.
9.10. В случай, че бъде установено, че дадена по тези ОУ от Участника декларация и/или гаранция се окаже невярна, неистинска или дадената декларация и/или гаранция бъде нарушена, Организаторът ще има право на неустойка в размер на 10 000 лева за всеки отделен случай.
9.11. Уговорените в тези ОУ неустойки, не лишават страната, имаща право да получи неустойка, от възможността и правото да получи обезщетение за вреди, надвишаващи размера на неустойката.

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

10.1. Договорът, сключен между Организатора и Участника, се прекратява в следните случаи:
10.1.1. По взаимно писмено съгласие на Страните;
10.1.2. При неизпълнение на задължение на някоя от Страните – с писмено известие с незабавно действие, изпратено от изправната Страна до неизправната.
10.1.3. При обявяване в несъстоятелност, ликвидация или прекратяване дейността на някоя от Страните.
10.1.4. При незаплащане на дължимата Такса от Участника в сроковете по Договора.

11. ФОРС МАЖОР.

11.1. Никоя Страна няма да е отговорна пред другата Страна за всяко забавяне или пропуск да се изпълни дадено задължение по тези ОУ, което се дължи на Форсмажорни обстоятелство (както е дефинирано в т.11.2 по-долу) до степента, до която подобно забавяне или пропуск се дължи на такова Форсмажорно обстоятелство.
11.2. „Форсмажорно обстоятелство” ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на този Договор, който случай води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети по този Договор, включително, но не само: непровеждане на Фестивала поради ограничения, наложени от Столична община или държавни власти, или поради неоказване на необходимото съдействия от посочените, или поради природни бедствия, бунтове, сблъсъци или безредици, война, нашествие, гражданска война, терористични актове, земетресения или някакви други действия на природни сили, правителствени или общински ограничения, общонародни или широко разпространени стачки, съдебни или правителствени действия, действия на граждански или военни власти.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

12.1. В отношения между страните, както и в случай на непълноти в Договора и ОУ се прилагат нормите на действащото законодателство в Република България.
12.2. Всички спорове, възникнали между Организатора и Участник, се решават чрез преговори. При непостигане на споразумение, спорът се отнася пред компетентния съд в град София.
12.3. Всички съобщения и известия по Договора и тези ОУ ще се изпращат до адресите на Страните, а когато в Договора са посочен e-mail адреси на Страните – от и до тези e-mail адреси.
12.4. Промени в тези ОУ могат да бъдат извършвани единствено писмено по взаимно съгласие на Страните.

Последна промяна: 09.05.2017